امور شهریه شاهد و ایثارگران

 

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها ، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در مقاطع تحصیلی در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند می رساند بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت ( 100%) هزینه شهریه تحصیلی در نیمسال های ذیل اقدام کند.

الف- کاردانی و کارشناسی ناپیوسته : چهار نیمسال تحصیلی

ب- کارشناسی پیوسته : هشت نیمسال تحصیلی و برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال اضافه می شود.

پ- کارشناسی ارشد پیوسته : دوازده نیمسال تحصیلی

ت- دکتری حرفه ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی

ث- دکتری حرفه ای دامپزشکی : دوازده نیمسال تحصیلی

ج- دکتری پیوسته : پانزده نیمسال تحصیلی

چ- کارشناسی ارشد ناپیوسته : چهار نیمسال تحصیلی

 ح- دکتری phD :  هشت نیمسال تحصیلی

 خ – تخصص پزشکی :  ده نیمسال تحصیلی

د- فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی

تبصره: در صورتیکه دانشجویان مشمول تعهد سازمان ( بنیاد شهید) مشروط  گردند ، حذف ترم نمایند و یا مرخصی تحصیلی اخذ نمایند پرداخت شهریه بر عهده دانشجو می باشد.