جذب دانشجویان خارجی

 

 آقای دکتر رضا فرضی پور صائن

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

پست الکترونیک:farzipour@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

   

آقای دکتر مهران روح نیا 

دکتری نخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ

پست الکترونیک: mehran.roohnia@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

آقای دکتر احمد جهان لتیباری

دکتری تخصصی مهندسی کاربرد چوب

پست الکترونیک: latibari@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

آقای دکتر جواد یعقوبی درابی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی

پست الکترونیک:j.yaghoobi@kiau.ac.ir 

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

خانم دکتر محبوبه مظهری

دکتری تخصصی خاکشناسی

پست الکترونیک: mahboobeh.mazhari@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

  

خانم دکتر مریم معرفی

دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی

پست الکترونیک: maryam.moarefi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

 

آقای دکتر میر ابراهیم صدیق

پست الکترونیک: e.seddigh@gmail.com

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر افشین زرگر

پست الکترونیک: a.zargar@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک