ارتباط با ریاست واحد

آدرس پست الکترونیک:

ertebat@kiau.ac.ir

آدرس پست الکترونیک ویژه کارکنان :

kiau.karmand@kiau.ac.ir

شماره تماس : داخلی  2201 و 2202