حوزه ریاست و روابط عمومی

مهندس فرزاد نصری  

رزومه