حوزه ریاست و روابط عمومی

 

سرپرست روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و  واحد کرج و مسئول پیگیری های ویژه ریاست:

آقای حسین پور قاسمی