حوزه ریاست و روابط عمومی

 

مسئول امور روابط عمومی : آقای حسین پور قاسمی